General Beverage

General Beverage

บริษัท เจเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พศ. 2554 มีเป้าหมายในการผลิตสินค้าคุณภาพเยี่ยม ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

General Beverage - Decoration